• Hotărârea nr. 29/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 29/2007 privind aprobarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-I/0)

 • Hotărârea nr. 290/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2007 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Hotărârea nr. 291/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2007 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acesteia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 292/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007

 • Hotărârea nr. 292/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 292/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 293/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 293/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 293/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 294/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 295/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2007 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 21 noiembrie 2006 şi la Paris la 30 noiembrie 2006, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 296/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 297/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 298/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local

 • Hotărârea nr. 299/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2007 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Drumuri şi Poduri – S.A. Tulcea

 • Hotărârea nr. 3/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament

 • Hotărârea nr. 3/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2007 privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anii 2004 şi 2005

 • Hotărârea nr. 3/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitatea de membru al Parlamentului European

 • Hotărârea nr. 3/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 3/2007, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 3/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale

 • Hotărârea nr. 3/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 3/2007 asupra contestaţiei referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu

 • Hotărârea nr. 3/2007, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2007 pentru aprobarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale

 • Hotărârea nr. 3/2007, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărârea nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă

 • Hotărârea nr. 30/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006, precum şi a statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 30/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2007 pentru aprobarea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2006 ale Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES

 • Hotărârea nr. 30/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 30/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2007 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 300/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 301/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 302/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2007 privind transmiterea cu plată a unei părţi dintr-un imobil – investiţie în curs, trecută în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Breaza, judeţul Prahova, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 303/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a oraşului Chitila, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 304/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 • Hotărârea nr. 305/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

 • Hotărârea nr. 306/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 23, bl. 7, sc. B

 • Hotărârea nr. 307/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi a unui imobil, precum şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil

 • Hotărârea nr. 308/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2007 privind înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 • Hotărârea nr. 309/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

 • Hotărârea nr. 31/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2007 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 31/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2007 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 31/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 31/2007 pentru aprobarea Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic

 • Hotărârea nr. 31/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2007 pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2005 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2005 al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 31/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2007 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 31/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 31/2007 privind operaţiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 31/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 31/2007 privind aprobarea nivelului ratei de subvenţie şi a plafonului iniţial alocat pentru finanţările cu dobândă subvenţionată

 • Hotărârea nr. 310/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome

 • Hotărârea nr. 311/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 312/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2007 privind abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.- S.A., ca urmare a întreruperii procesului de privatizare

 • Hotărârea nr. 313/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 314/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

 • Hotărârea nr. 315/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2007 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2007 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Hotărârea nr. 316/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor

 • Hotărârea nr. 317/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 317/2006, Curtea de Apel Bucureşti

  Hotărârea nr. 317/2006 privind pronunţarea acţiunii în contencios administrativ, formulată de reclamanta S.C. IMSA – S.A., în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenient Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 318/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 319/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 32/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 32/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2007 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 32/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2007 pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2006 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2006 al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 32/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 32/2007 pentru aprobarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora

 • Hotărârea nr. 32/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 320/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 • Hotărârea nr. 321/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti – S.A. cu Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A.

 • Hotărârea nr. 322/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2007 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii LG-97 – Dezvoltare Sediu administrativ al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997

 • Hotărârea nr. 323/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie

 • Hotărârea nr. 324/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 325/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2007 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2006 privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 – februarie 2008

 • Hotărârea nr. 326/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2007 privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 327/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 328/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului Electrificare 2007-2009 privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului

 • Hotărârea nr. 329/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2007 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VI-a a împuterniciţilor, semnat la Kiev la 7 decembrie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

 • Hotărârea nr. 33/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2007 privind finanţarea proiectului Reprezentantul special al Guvernului României din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 33/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2007 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 33/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 33/2007 pentru aprobarea Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 33/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2007 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2005 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2005 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 33/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 330/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2007 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 331/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2007 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 19 mai 2006 şi la Bucureşti la 25 şi 31 mai 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 • Hotărârea nr. 332/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 • Hotărârea nr. 332(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile

 • Hotărârea nr. 333/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2007 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 334/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2007 privind numirea domnului Eţcu Vasile în funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 335/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2007 privind numirea domnului Ciobanu Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 336/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2007 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 337/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2007 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 338/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi modul de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006

 • Hotărârea nr. 339/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2007 pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 34/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2007 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităţi şi instituţii publice a consilierilor pentru afaceri europene

 • Hotărârea nr. 34/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 34/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2007 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2006 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2006 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 34/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 340/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2007 privind organizarea şi desfăşurarea în România a celui de-al XII-lea Congres Balcanic de Medicină Militară

 • Hotărârea nr. 341/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

 • Hotărârea nr. 342/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2007 privind trecerea domnului Ilie Gavril Bolojan din funcţia publică de prefect al judeţului Bihor în funcţia publică de secretar general al Guvernului

 • Hotărârea nr. 343/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

 • Hotărârea nr. 344/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2007 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Ruşii Munţi şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ruşii Munţi, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 345/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2007 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2007 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2004-2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Hotărârea nr. 346/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 347/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Tirana la 23 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 348/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2007 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 9 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 27 şi 28 noiembrie 2006 între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos – R.A. Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 349/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006

 • Hotărârea nr. 35/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 35/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 35/2007 pentru aprobarea Normei Nr. 13/2007 privind autorizarea societăţii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative şi al unui fond de pensii administrat privat, precum şi transferul activităţii de administrare a unui fond de pensii facultative către un administrator al unui fond de pensii administrat privat