Categorie : Legislaţie

Legislaţie: Ordinul MECTS nr. 6537/2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor ANCS

Ordinul MECTS nr. 6537 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013). Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice; în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului ...

continuare →

Legislaţie: Procedura ANAF din 11 ianuarie 2013 pentru declararea asigurării sociale de către angajatorii nerezidenți

Procedura ANAF din 11 ianuarie 2013 de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatori nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013) A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale 1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale au obligația înregistrării acordurilor referitoare la declararea și plata contribuțiilor sociale ...

continuare →

Legislaţie: H.G. nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea Guvernului nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2013 (M. Of. 34/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, Aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1. (2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competență care revin ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 1736/2012 privind protocolol de cooperare între ANAF şi autorităţile administraţiei publice locale

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1736 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocololui de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2013 (M.Of. 32/2013). Nr. 279/1.736 Ministerul Administrației și Internelor Ministerul Finanțelor Publice Având în vedere prevederile art. 11 alin. (32) și art. 228 alin. (22) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ...

continuare →

Legislaţie: H.G. nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Hotărârea Guvernului nr. 7 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie (M. Of. 33/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine asigură coordonarea proiectelor de infrastructură de interes național, pregătirea, execuția și implementarea proiectelor de infrastructură desemnate în competența sa prin hotărâre a Guvernului, precum și coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MS nr. 6/2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru unităţile sanitare de recrutare, testare şi donare de celule stem

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 6 din 8 ianuarie 2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi, publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2013 (M.Of. 28/2013). Având în vedere: Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 186 din 8 ianuarie 2013, ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și pentru aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unitățile sanitare care desfășoară ...

continuare →

Legislaţie: H.G. nr 6/2013 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Hotărârea Guvernului nr. 6 din 9 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2013 (M.Of. 31/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4) lit. a), art. 26 alin. (1) și al art. 33 pct. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se ...

continuare →