25 Iunie, 2017

Categorie : Legislaţie

Legislaţie: Norma MFP din 22 ianuarie privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2012

Norma metodologică din 22 ianuarie 2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 63/2013). CAPITOLUL I Prevederi generale  1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. 1.2. Situațiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2012. 1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 62/2013). În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 1081/2011 privind modificarea formularelor 392 A şi 392 B

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 (M.Of. 56/2013).  Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a se asigura informațiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată, în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MAE nr. 2167/2012 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 2167 din 19 decembrie 2012 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 (M.Of. 58/2013). În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date și informații privind evoluțiile survenite în privința tratatelor încheiate de România, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, constatând că părțile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieșirea din vigoare a tratatelor internaționale enumerate mai jos, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin. Art. 1. - La data de 1 ianuarie 2007 a ieșit din vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Federal al Republicii Austria privind desființarea vizelor, semnat la Viena la 17 decembrie 1968. Art. 2. - La data de 23 iulie 2009 a ieșit din vigoare Acordul ...

continuare →

Legislaţie: Procedura din 23 ianuarie 2013 de selectare a membrilor Consiliului ARACIS

Procedura Ministerului Educaţiei Naţionale din 23 ianuarie 2013 de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 25 ianuarie 2013. 1. Preliminarii 1.1. În conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) se face prin concurs, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 28.01.2013. Act normativ intrat în vigoare în data de 28.01.2013 Având în vedere Procesul-verbal nr. 230 din 15 ianuarie 2013 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, în temeiul prevederilor: - art. 6 alin. (3) şi art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 69 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011; - art. 22 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea Senatului nr. 1/2013 privind bugetul Senatului pe anul 2013

Hotărârea Senatului României nr. 1 din 22 ianuarie 2013 privind bugetul Senatului pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013 (M.Of. 49/2013). În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare, Senatul adopta prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2013, finanțat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la sumă de 85.140 mii lei, din care: a) Cheltuieli curente 85.040 mii lei  din care: - cheltuieli de personal 69.090 mii lei - bunuri și servicii 15.035 mii lei - transferuri între unități ale administrației publice 900 mii lei - alte transferuri 10 mii lei - asistență socială 5 mii lei b) Cheltuieli de capital ...

continuare →