Categorie : Legislaţie

Legislaţie: Norma metodologică din 7 februarie 2013 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare

Norma metodologică din 7 februarie 2013 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 511/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 14.02.2013 (M.Of. 93/2013). CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor. CAPITOLUL II Decontarea cheltuielilor de transport SECŢIUNEA 1 Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în interes de serviciu Art. 2. – Deplasarea funcţionarilor publici cu statut special, cu mijloacele de transport prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în interesul serviciului, delegare, detaşare sau în alte situaţii prevăzute de ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea ÎCCJ nr. 5/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ

Hotărârea ÎCCJ nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 94 din 14.02.2013. În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre. Art. I. – Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Art. 2. – (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în 4 secţii – Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă, Secţia penală, Secţia de contencios ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 14.02.2013 (M.Of. 93/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – 4 Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Art. 2. – (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,1%, iar în anul 2014 de -1,8%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,4% în anul 2013 şi de 7,4% în anul 2014. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2013 şi 2014, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii. Art. ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializările din învăţământul preuniversitar 2013

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 92 din 13.02.2013 (M.Of. 92/2013). În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la măsurile pentru reducerea unor arierate din economie

Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 13.02.2013. Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, 1 în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin: Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3155/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3155/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.90 din 12.02.2013 (M.Of. 90/2013) În baza prevederilor art. 264 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. I. – 1 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 90 din 12.02.2013 (M.Of. 90/2013). În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) , j1 ) , k) , l) şi m) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 pct. 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat ...

continuare →