23 Aprilie, 2017

Categorie : Legislaţie

Legislaţie: Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 (r2), republicată

Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 (r2), republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 04.02.2013 (M.Of. 72/2013). CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Art. 2. – Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. Art. 3. – (1) Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. (2) Pe teritoriul României funcţia de notar public se organizează şi se exercită numai în condiţiile prezentei legi, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere. (3) Funcţia de notar public se exercită numai de către notarii publici membri ai ...

continuare →

Legislaţie: OMJ nr. 359/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 359 din 29 ianuarie 2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 – 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2013 (M.Of. 69/2013). În temeiul dispoziţiilor art. 1.028 alin. (2) şi (4) şi ale art. 1.029 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin: Art. 1. – Se aprobă formularul de cerere, formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere şi formularul de răspuns, utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă reglementată de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 31.01.2013 Având în vedere că, potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012, noul Cod de procedură civilă urmează să intre în vigoare la data de 1 februarie 2013, dat fiind că prin Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă sunt promovate o serie de soluţii legislative vizând, în principal, pregătirea punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă, având în vedere că ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul CSA nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 31 ianuarie 2013 (M.Of. 66/2013). Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 ianuarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea și completarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (20), (26) și (27), al art. 5 lit. b), b1) și d), al art. 8 alin. (1) și al art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: Art. I. - Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, ...

continuare →

Legislaţie: Norma MFP din 22 ianuarie privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2012

Norma metodologică din 22 ianuarie 2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 63/2013). CAPITOLUL I Prevederi generale  1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. 1.2. Situațiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2012. 1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 62/2013). În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 1081/2011 privind modificarea formularelor 392 A şi 392 B

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 (M.Of. 56/2013).  Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a se asigura informațiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată, în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și ...

continuare →