25 Martie, 2017

Categorie : Legislaţie

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 40/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 44 din 21 ianuarie 2013 (M.Of. 44/2013) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, 28, art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. - ...

continuare →

Legislaţie: Instrucţiuni CNVM nr. 1/2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

Instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 16 ianuarie 2013 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 30/2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 43/2013). Art. I. - Instrucțiunea nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: “(11) Entitățile autorizate de C.N.V.M. ce au optat pentru un exercițiu financiar ...

continuare →

Legislaţie: OG nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea 211/2012

Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 16 ianuarie 2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi şi văduvelor de război, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 43/2013). Ordonanța pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Având în vedere reglementările potrivit cărora pentru a putea beneficia de reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimație de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Luând în considerare că, până la data de 31 decembrie 2014, Ministerul Transporturilor și ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

Hotărârea Guvernului nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 42/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - (1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului. (2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul CSA nr. 3/2013 pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 18 ianuarie 2013 (M.Of. 41/2013). În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea și completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MAE nr. 2163/2013 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 2163 din 18 decembrie 2013 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial nr, 34 din 15 ianuarie 2013 (M.Of. 34/2013). În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaționale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, constatând că părțile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaționale enumerate mai jos, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin. Art. 1. - La data de 22 august 2012 a intrat în vigoare Amendamentul la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru a permite utilizarea fondurilor speciale în țările beneficiare și în țările potențial beneficiare, adoptat la 30 septembrie 2011, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

Hotărârea Guvernului nr. 9 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 18 ianuarie 2013 (M.Of. 40/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și atribuții Art. 1. - (1) Autoritatea Națională pentru Turism, denumită în continuare Autoritate, se înființează, se organizează și funcționează că instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Economiei, prin preluarea activităților și ...

continuare →