25 Iunie, 2017

Categorie : Specialişti

Pierderile tehnologice bunurile sunt considerate bunuri constatate lipsă din gestiune?

În accepţiunea art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, bunurile constatate lipsă din gestiune sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată cu excepţia: - bunurilor distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme; - bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate, în condiţiile stabilite prin norme; - perisabilităţilor, în limitele prevăzute prin lege; (temei legal: art. 128 alin. 4 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare). Aşadar, pierderile tehnologice stabilite potrivit legii sau, după caz, stabilite de persoana impozabilă în norma proprie de consum nu intră sub incidenţa prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, adică: bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de ...

continuare →

Noile modificări ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.” Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu ...

continuare →

Curtea Constituţională: “Accesul liber la justiţie nu înseamnă gratuitate”

În motivarea unei excepţii de neconstituţionalitate s-a susţinut, în esenţă, că prin modificarea adusă Legii nr. 146/1997 de normele criticate s-a ajuns la o limitare evidentă a accesului liber la justiţie, acesta devenind doar un drept teoretic. “Din cauza taxelor stabilite de stat într-un cuantum exagerat în sarcina justiţiabilului, practic, persoana interesată nu se mai poate adresa instanţei de judecată” – a apreciat autorul criticii de neconstituţionalitate. Sesizarea Curţii Constituţionale s-a făcut în cadrul soluţionării unui litigiu la Tribunalul Comercial Cluj, autorul criticii susţinând că noua lege a taxelor de timbru nu are suport în realitatea economică concretă, în condiţiile în care populaţia ţării a sărăcit şi majoritatea familiilor trăieşte la nivelul minim pe economie. Făcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie, autorul a susţinut că un cuantum foarte mare al taxei raportat la veniturile reclamantului duce la o imposibilitate efectivă de exercitare a dreptului de ...

continuare →

ANAF: Ore suplimentare de muncă pentru angajaţii Fiscului

Ministrul Finanţelor Publice şi Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au dispus ca personalul ANAF direct implicat în procesul de reorganizare să efectueze ore suplimentare sâmbăta şi duminica, respectiv în 2 şi 3 iulie a.c. Aceste măsuri au fost luate în vederea preîntâmpinării perturbării activităţii administraţiilor financiare, precum şi pentru a urgenta procesul de rearondare a contribuabililor la noile administraţii competente, iar transferul tuturor informaţiilor necesare să se efectueze în condiţii optime, astfel încât, începând cu data de 5 iulie a.c., toate administraţiile financiare să funcţioneze la standardele stabilite prin procesul de reorganizare. Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass media menţionează, totodată,  că activitatea de încasări şi plăţi desfăşurată prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului va funcţiona normal, potrivit programului de lucru. De asemenea, la administraţiile financiare din toată ţara vor funcţiona şi centrele de asistenţă telefonică a contribuabilului, iar pe portalul www.anaf.ro rămân active paginile de informare a ...

continuare →

Decizia de concediere şi menţionarea locurilor de muncă disponibile

Printr-o decizie deosebit de importantă în practică, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea uniformă, în practica instanţelor, a dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situaţia în care concedierea s-a dispus din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art.65 din Codul muncii. Decizia ICCJ nr. 6/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 444 din 24 iunie a.c. Prin recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. ...

continuare →

Regimul lucrătorilor străini în România

Prin Legea nr. 80/2011, Parlamentul a aprobat modificări şi completări la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. Legea a fost publicată în M.Of. nr. 443 din 24 iunie şi este în vigoare de la 27 iunie a.c. Reamintim că O.U.G.nr.102/2005 a mai suferit modificări prin Legea de aprobare nr.260/2005, precum şi prin O. G.nr. 30/2006. Astfel cum a fost modificată, ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane: - cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură; - cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii ...

continuare →