24 Februarie, 2017

Categorie : Specialişti

O nouă linie de finanţare pentru sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă

Autoritatea de Management PNDR anunţă lansarea, în perioada 1 – 30 iunie 2011, a primei sesiuni din anul 2011 pentru cereri de proiecte prin Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţa” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 105 milioane de euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 1.500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă. Un al doilea apel de proiecte aferent Măsurii 141 este anunţat pentru perioada 3- 31 octombrie 2011. Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” are ca temei legal articolul 20 d (i) şi articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, articolul 24 şi punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.1974/2006. Motivaţia sprijinului. Ca urmare a retrocedarii terenurilor, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţa ...

continuare →

Răspunderea juridică în Codul muncii

Modificările aduse Codului muncii, prin Legea nr. 40/2011 vizează şi acest capitol special dedicat răspunderii juridice şi care include răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală. ■ Primul capitol al Titlului XI privitor la tema anunţată tratează despre Regulamentul intern, întocmit de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, conţinutul acestuia şi intrarea în vigoare – respectiv momentul în care începe să producă efecte – odată ce este adus la cunoştinţa salariaţilor. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate, de salariat, în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului în care angajatorul a soluţionat sesizarea, din partea salariatului, cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la ...

continuare →

Se modifică reglementările privind eliberarea certificatului de atestare fiscală

Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, propus pe site-ul ministerului, se referă la modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul urmează să intre în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul oficial. ● Potrivit modificărilor aduse de proiectul de act normativ, certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice, precum şi din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau altor situaţii prevăzute de lege. În primele două situaţii, solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent, respectiv la registratură, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace de ...

continuare →

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Prin ordinul ministrului finanţelor publice nr.201/2011, publicat în M.Of.nr. 362 din 24 mai a.c. a fost modificată şi completată Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Reţinem, din textele modificate, ca teme de interes pentru practicieni: ● Persoana impozabilă poate solicita, potrivit prevederilor legale în vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de procedură fiscală, stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ. ● Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul de 45 de zile de la înregistrare a cerereii,  prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală. ● Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ...

continuare →

MFP: taxarea inversă la cereale şi plante tehnice, de la 1 iunie

Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a unei măsuri de combatere a fraudei fiscale, respectiv taxarea inversă, pentru livrarea în interiorul ţării a unor bunuri dintr-un anumit sector economic, respectiv din sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi  financiar-fiscale. Această ordonanţă de urgenţă va fi supusă aprobării Guvernului în condiţiile în care pe data de 27 mai 2011 România va obţine, conform procedurii tacite, autorizarea de către Consiliul Uniunii Europene pentru aplicarea taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice. Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale a fost instituit cadrul legal pentru aplicarea taxării inverse pentru livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, ...

continuare →

Criterii pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr.1984/2011, publicat în M.Of. nr. 361 din 24 mai a.c. privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Actul normativ stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal. Potrivit trimiterilor la Codul fiscal, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează: a) înainte ...

continuare →

Ajutoare de stat: Comisia deschide investigaţii aprofundate privind ajutoarele de stat din sectorul transportului aerian din România

Comisia Europeană a deschis două investigaţii aprofundate, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, cu privire la o schemă de sprijin pentru investiţii în aeroporturile regionale din România şi pentru a stabili dacă anumite rabaturi şi reduceri acordate de către aeroportul din Timișoara unor companii aeriene denaturează concurenţa. Comisia îşi exprimă îngrijorarea, în mod special, cu privire la faptul că acordurile încheiate între aeroportul din Timișoara şi Wizz Air ar putea conferi acestei companii aeriene un avantaj economic inechitabil faţă de concurenţii săi. Vicepreşedintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurenţă, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Comisia are datoria de a efectua investigaţii atunci când consideră că este posibil ca autorităţile publice să acorde subvenţii care denaturează concurenţa. Normele permit subvenţii destinate compensării serviciilor de interes economic  general şi, în anumite condiţii, îmbunătăţirii infrastructurii de acces sau sprijinirii creării de rute noi pe aeroporturile regionale. Acestea nu ...

continuare →