30 Martie, 2017

Categorie : Specialişti

Se modifică – din nou – Codul de procedură fiscală!

Parlamentul a votat legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Legea de aprobare nr.126/2011, a fost publicată în M. Of. nr.433 din 21 iunie 2011. Din modificările şi completările aduse, pe această cale, la Codul de procedură fiscală, semnalăm următoarele: ● Contribuabilii care au sedii secundare au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. ● În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care le-a înfiinţat. Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea. ● A fost modificat ...

continuare →

Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice

Această facilitate a fost introdusă prin Legea nr.125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 21 iunie şi produce efecte de la 24 iunie a.c. ■ Legea la care ne referim a introdus o nouă prevedere potrivit căreia operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Art. 6 (1) ...

continuare →

Despre respingerea contestaţiei fiscale

Tema enunţată a fost detaliată prin Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.2137/2011 (publicat în Monitorul oficial nr.380 din 31 mai a.c.). Prin semnalări anterioare la această rubrică, am prezentat referirile din Instrucţiuni privitor la dreptul de contestaţie, competenţa de soluţionare şi decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ În aplicarea art.216 din Codul de procedură fiscală- Soluţii asupra contestaţiei, Instrucţiunile distinge tipurile de contestaţii care pot fi respinse. Fără a fi limitativă, prezentarea din Instrucţiuni arată că o contestaţie poate fi respinsă ca fiind: - neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; - nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării; - ...

continuare →

Valoarea în vamă a mărfurilor

Prezentarea pe care o facem, în urma unor discuţii pe FORUM, are la bază Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal Comunitar, în forma actualizată din 2007. Dispoziţiile la care ne referim stabilesc valoarea în vamă în vederea aplicării tarifului vamal al Comunităţilor Europene şi măsurile netarifare prevăzute în dispoziţiile comunitare care reglementează domenii specifice cu privire la schimburile cu mărfuri. Valoarea în vamă a mărfurilor importate este, potrivit art. 29 lit.(1) din Cod, valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export pe teritoriul vamal al Comunităţii, ajustat, când este cazul, în conformitate cu articolele 32 și 33, cu condiţia ca: (a) să nu existe restricţii privind cedarea sau utilizarea mărfurilor de către cumpărător, altele decât restricţiile care sunt impuse sau solicitate prin lege sau de către autorităţile publice ale Comunităţii, limitează zona geografică ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor de natură fiscală

După ce, într-un material anterior, ne-am referit la dreptul de contestaţie şi competenţa de soluţionare, prezentăm procedura de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzută prin Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. ■ Instrucţiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală – Soluţionarea contestaţiei ● Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluţionare competent poate solicita puncte de vedere direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau altor instituţii competente să se pronunţe în cauzele respective. Direcţiile de specialitate au obligaţia de a ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă

Parlamentul a aprobat modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. astfel cum fusese modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 din 2008. Legea de aprobare nr.106/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 429 din 20 iunie şi intră în vigoare de la 23 iunie a.c. Din modificările şi completările aduse legii, reţinem: - coordonatorul de ucenicie – în locul a ceea ce, în forma anterioară a legii, era maistrul de ucenicie – desemnat de angajator să se ocupe de formarea profesională a ucenicului; - înregistrarea contractului de ucenicie în registrul general de evidenţă a salariaţilor; - clauze specifice care se includ în contractul de ucenicie la locul de muncă; - dreptul persoanelor fizice autorizate şi al întreprinderilor familiale de a încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, inclusiv condiţiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă; - prelungirea perioadei minime ...

continuare →

Ce derogări poate acorda Camera Auditorilor Financiari din România

Prin Hotărârea nr.199/2010 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, au fost aprobate Procedurile pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări privind atestarea, precum şi referitor la pregătire şi stagiu. Reglementarea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 16 iunie 2011. Potrivit Procedurilor aprobate, şi în temeiul prevederilor O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Auditorilor Financiari poate acorda următoarele derogări: - reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în funcţie de actele de studii, calificări echivalente şi în baza protocolului încheiat între Cameră şi entitatea care a eliberat diploma de studii; - exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; - exceptarea de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională. Derogările sunt posibile ...

continuare →