Categorie : Juridic

Statele membre ale Uniunii Europene nu pot rezerva propriilor cetăţeni accesul la profesia de notar

Chiar dacă activităţile notariale, astfel cum sunt definite în prezent în statele membre în cauză, urmăresc obiective de interes general, acestea nu sunt asociate exercitării autorităţii publice în sensul Tratatului CE – a statuat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârile pronunţate în cauzele C-47/08 Comisia/Belgia, C-50/08 Comisia/Franţa, C-51/08 Comisia/Luxemburg, C-53/08 Comisia/Austria, C-54/08 Comisia/Germania, C-61/08 Comisia/Grecia şi C-52/08 Comisia/Portugalia. Comisia a formulat acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva a şase state membre (Belgia, Germania, Grecia, Franţa, Luxemburg şi Austria) întrucât acestea rezervă propriilor resortisanţi accesul la profesia de notar, ceea ce constituie, în opinia sa, o discriminare pe motiv de cetăţenie interzisă de Tratatul CE. Comisia impută de asemenea Portugaliei, precum şi statelor menţionate anterior, cu excepţia Franţei, neaplicarea în cazul notarilor a Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale*). Miza principală a acestor cauze rezidă în stabilirea faptului dacă activităţile care ţin de profesia de notar sunt sau nu sunt ...

continuare →

Contribuţia la Fondul pentru mediu în contul deşeurilor necolectate

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011, publicat în M.Of.nr. 196 din 22 martie a.c., a modificat actul normativ – Ordinul nr. 578/2006 – dat pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare. În materialul de faţă ne referim la modul de calcul al contribuţiei de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare Obligaţia de a calcula şi de a plăti contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale, începând cu data de 1 iulie 2010. Contribuţia, care este prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa ...

continuare →

Fondul pentru mediu: contribuţia pentru anvelope

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg de anvelopă introdusă pe piaţa naţională. Reglementarea este dată prin Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 care, de dată recentă a fost modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1032/2011, publicat în  Monitorul oficial nr. 196 din 22 martie a.c. Contribuţia se aplică în temeiul art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de gestionare a anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenţa dintre cantităţile aferente obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile realizate efectiv. Obligaţiile anuale de ...

continuare →

Ministerul agriculturii propune modificarea reglementării privind privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MADR, propune pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ este, în viziunea autorilor, de natură să deblocheze organizarea alegerilor pentru camerele agricole zonale şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi naţional. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, răspunde cerinţelor de descentralizare, profesionalizare şi autonomie a activităţilor din agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Acest act normativ produce efecte în prezent, prin dispoziţii referitoare la termene calendaristice pentru organizarea unor structuri instituţionale, precum şi la desfăşurarea efectivă a proceselor de înfiinţare şi funcţionare a camerelor agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional. Cu toate acestea, în textul legii au fost identificate neconcordanţe în cuprinsul dispoziţiilor privitoare la organizarea alegerilor pentru camerele agricole ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea de contractelor de achiziţii publice, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii

Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. Pentru scopurile acestui material, ne vom referi numai la acele reglementări care guvernează soluţionarea contestaţiilor şi pe care le vom ilustra cu o recenta decizie a Curţii Constituţionale la care a fost exprimată şi o opinie separată. ■ Potrivit art. 255 din actul normativ, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Prin act al autorităţii ...

continuare →

Cu jucăriile nu e de glumit!

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.74/2011 privind siguranţa jucăriilor, importatorii trebuie să introducă pe piaţă numai jucării conforme. În acest scop, înainte de introducerea unei jucării pe piaţă, importatorii trebuie să se asigure că procedura adecvată de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. ■ Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut şi este însoţită de documentele prevăzute şi că producătorul a respectat cerinţele următoare: - pe jucăriile sunt menţionate tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, informaţia solicitată există pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. - producătorul a indicat numele său, denumirea denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată şi adresa la care poate fi contactat, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, ...

continuare →

Firma de comerţ

Reglementararea privind firma de comerţ este dată de Legea registrului comerţului nr.26/1990, republicată în temeiul Legii nr. 28/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  Legea defineşte firma ca fiind numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului. Norma metodologică aprobată prin ordinul ministrului justiţiei nr.2594/2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor dedică stabileşte cadrul pentru verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei. ■ În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării. Câteva clarificări sunt necesare: - o firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un comerciant, atunci ...

continuare →