27 Iunie, 2017

Categorie : Juridic

Regimul contractelor cu statul, în infrastructura rutieră

Prin Ordinul ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 558/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 570 din 10 august a.c., a fost modificat şi completat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice. Amendamentele se referă, în principal, la raporturile dintre antreprenor şi beneficiar cu privire la  plăţile în avans din fonduri publice. Ministerul a considerat necesar să aducă corecţii în caz de nerecuperare a avansului acordat, situaţie în care beneficiarul calculează şi va facturează Antreprenorului penalităţi ce trebuie achitate de acesta din urmă în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa ...

continuare →

Drepturile la transport interurban gratuit acordate persoanelor cu handicap

Prin examinarea recursului declarat în urma unei sentinţe civile a Curţii de Apel Alba Iulia, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus anularea art. 2 din normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, ca fiind în contradicţie cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit reclamantului, dispoziţia că nu pot fi cumulate facilităţile de care beneficiază persoanele cu handicap în baza Legii nr. 448/2006, precum şi în baza altor prevederi legale contravine dispoziţiilor din Legea nr. 448/2006, întrucât acestea din urmă nu conţin o astfel de restricţionare. În art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 se prevede că “Persoanele cu handicap grav şi accentuat care beneficiază de facilităţi pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr. 448/2006, cât şi ...

continuare →

Despre garanţii şi privilegii – reglementări recente

Codul civil, astfel cum a fost modificat şi completat, recent, prin Legea nr.71/2011 (publicată în Monitorul oficial nr. 409 din 10 iunie a.c.) tratează în Capitolul IX despre privilegii şi garanţiile reale destinate să asigure îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale. Tema a devenit de interes, în ultimul timp, pe fondul apariţiei situaţiilor de insolvabilitate a operatorilor economici. O primă categorie se referă la garanţia comună a creditorilor. Astfel, cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare, bunuri care servesc drept garanţie comună a creditorilor săi. Nu pot face obiectul garanţiei bunurile insesizabile. Creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Bunurile care fac obiectul unei diviziuni ...

continuare →

A fost modificat Statutul practicienilor în insolvenţă

Prin hotărâre a Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, Statutul Uniunii a fost, recent, modificat prin Hotărârea nr. 4 din 28 mai a.c., publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 4 august 2011. ● Prin modificările aduse la Hotărârea nr. 3/2007, republicată, se prevede că pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili, adăugire care nu exista în forma anterioară a prevederilor statutare. ● Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Prin hotărârea adoptată, au fost adăugate precizări în sensul că, pe perioada stagiului practicianul în insolvenţă stagiar va fi remunerat ...

continuare →

Operatorii economici au 7 luni până la aplicarea etichetării produselor alimentare conform cu reglementările comunitare

Recenta hotărâre a Guvernului nr. 723, publicată în Monitorul Oficial nr. 5456 din 2 august a.c. stabileşte cadrul legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se asigura funcţionarea eficientă a pieţei şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor. Hotărârea Guvernului intră în vigoare la 30 de zile de la publicare. Hotărârea se aplică produselor alimentare pentru care pot fi stabilite menţiuni nutriţionale şi de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului, iar autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului pe teritoriul României este Ministerul Sănătăţii. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare autorizate de către Comisia Europeană se face cu respectarea prevederilor Regulamentului. Produsele alimentare care au înscrise pe etichete menţiuni nutriţionale şi de sănătate potrivit prevederilor Regulamentului trebuie să fie notificate ...

continuare →

Actele de stare civilă vor fi emise în conformitate cu prevederile noului Cod civil

Ministerul Administraţiei şi Internelor a redactat textul unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă. Actul normativ propus se află în fază de dezbatere publică, până la 11 august a.c., pe site-ul ministerului. Potrivit dispoziţiilor art. 214 lit. b) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I (10 iunie 2011), Guvernul trebuie să îndeplinească procedurile constituţionale necesare adoptării proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare. În acest sens, pentru a pune în acord legislaţia specială cu soluţiile consacrate de noul Cod civil, proiectul propune modificarea şi completarea corespunzătoare a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Astfel, sunt operate revizuiri ale ...

continuare →

Practicile anticoncurenţiale vor fi analizate şi soluţionate după un regulament modificat

Consiliul Concurenţei are în formă de proiect textul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Regulamentul care urmează a fi amendat a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499 din 2010. ■ Trimiterile, din Regulament la interdicţiile prevăzute de Legea concurenţei se referă la: Art.5 – înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei; Art.6 – folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia; Art.9 – acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea ...

continuare →