Categorie : Juridic

Confiscarea extinsă a averilor ilicite. De ce abia acum?

Dezbaterile publice în jurul problemei revizuirii Constituţiei şi în special a prezumţiei de liceitate prevăzută de Constituţia în vigoare seamănă cu vacarmul unui stadion pe care are loc un derby. Sustineri agresive, scandari la limita obscenitatii, refrene la adresa persoanei celui ce susţine altceva, intoleranţă şi vocabular licenţios. E o înfruntare de galerii, în care argumentele tehnice şi bibliografia juridică sunt ignorate. ...

continuare →

Modificări la Legea societăţilor comerciale

Legea nr. 71/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 409 din 19 iunie a.c., dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în context a operat şi modificarea unor legi speciale. În cele ce urmează, semnalăm modificările aduse Legii societăţilor comerciale nr.31, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ● Dreptul de asociere. Prin amendamentele aduse de legea la care am făcut referire în titlu, se prevede că persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, spre deosebire de forma anterioară a legii care vorbea despre “acte de comerţ”. ● Actul constitutiv sau modificator, în formă autentică. Potrivit Legii societăţilor comerciale, actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Referitor la obligativitatea formei autentice a actului constitutiv, în temeiul modificărilor aduse de Legea ...

continuare →

Obligaţii privind reabilitarea clădirilor

Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. Sancţiunile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie privesc atât autorităţile locale, cât şi pe deţinătorii clădirilor. Reglementarea a fost introdusă prin Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul oficial nr. 493 din 11 iulie a.c. şi care intră în vigoare la 10 august a.c. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea ...

continuare →

Agenda digitală: Comisia lansează o acţiune în justiţie împotriva a 20 de state membre în legătură cu punerea în aplicare cu întârziere a normelor din domeniul telecomunicaţiilor

Comisia Europeană a trimis solicitări de informaţii către douăzeci de state membre ale UE care nu au notificat încă măsurile adoptate pentru implementarea în întregime, prin legi naţionale, a noilor norme din domeniul telecomunicaţiilor. Termenul stabilit de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE pentru punerea în aplicare a noilor norme a fost 25 mai 2011. Solicitările de informaţii iau forma unor scrisori de punere în întârziere în cadrul procedurilor UE în constatarea încălcării obligaţiilor. Noile norme acordă întreprinderilor şi consumatorilor noi drepturi în ceea ce priveşte telefonia, serviciile mobile şi accesul la internet. Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul de telecomunicaţii într-o singură zi, fără a-şi schimba numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea ce priveşte serviciile oferite clienţilor şi o mai bună protecţie a datelor cu caracter personal înregistrate online. Noile competenţe de supraveghere conferite Comisiei Europene şi noile competenţe de ...

continuare →

Ce face ANL cu casele nevândute la data finalizării construcţiei

Prin Legea nr.159/2011, publicată în M.Of.nr. 504 din 15 iulie a.c., a fost aprobată – cu modificări şi completări – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Legea de aprobare extinde atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi, pe de altă parte, aduce completări privind regimul caselor construite. Din această ultimă categorie de amendamente reţinem: ● In situaţia în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personală construite prin credit ipotecar, sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire. Aceste locuinţe aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Respectivele locuinţe se repartizează, în regim de închiriere, de ...

continuare →

Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Ministerul finanţelor publice, în calitate de iniţiator, a redactat proiectul unei hotărâri de guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.  Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare, având în vedere faptul că O.U.G nr.77/2009 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, este necesară modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, în sensul adaptării acesteia la conţinutul noilor prevederi din OUG nr. 77/2009. Proiectul de hotărâre a primit avizul din partea Comisie Europene, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE referitoare la procedura de furnizare de informaţii in domeniul standardelor, ...

continuare →

Cum se face restituirea, pe cale legală, a proprietăţilor funciare

Potrivit art.116 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale efectuează lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. Comisiile efectuează operaţiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta comisiilor judeţene. Într-o cauză aflată ân stare de judecată, a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate asupra prevederii legale de mai sus, precum şi în ce priveşte art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat “Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare” al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi ale art.5803 din Codul de procedură civilă. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate sunt ...

continuare →