22 Februarie, 2017

Categorie : HR & Muncă

Inspecţia muncii pune la dispoziţie versiunea de evaluare a noii aplicaţii Revisal

Începând cu data de 1 august 2011, Inspecţia Muncii oferă angajatorilor posibilitatea să testeze versiunea de evaluare a aplicaţiei informatice Revisal, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500/2011. Reamintim că, prin H.G. nr. 500/2011 se stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările ce se efectuează, precum şi alte elemente în legătură cu acesta. În temeiul hotărârii de guvern, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Inspecţia Muncii a pus la dispoziţia angajatorilor următoarele: - Revisal.5.0.evaluare, versiune revizuită 03.08.2011 (pentru Windows XP/Vista/Windows 7) - Ghidul de instalare şi utilizare, versiune revizuită 03.08.2011 (format .pdf – Portable Document Format) Etapa de testare şi evaluare, prevăzută a se derula pe perioada 1 august 2011 – 8 august 2011, include şi preluarea ...

continuare →

Decizia de concediere şi menţionarea locurilor de muncă disponibile

Printr-o decizie deosebit de importantă în practică, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea uniformă, în practica instanţelor, a dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situaţia în care concedierea s-a dispus din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art.65 din Codul muncii. Decizia ICCJ nr. 6/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 444 din 24 iunie a.c. Prin recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. ...

continuare →

Regimul lucrătorilor străini în România

Prin Legea nr. 80/2011, Parlamentul a aprobat modificări şi completări la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. Legea a fost publicată în M.Of. nr. 443 din 24 iunie şi este în vigoare de la 27 iunie a.c. Reamintim că O.U.G.nr.102/2005 a mai suferit modificări prin Legea de aprobare nr.260/2005, precum şi prin O. G.nr. 30/2006. Astfel cum a fost modificată, ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane: - cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură; - cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă

Parlamentul a aprobat modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. astfel cum fusese modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 din 2008. Legea de aprobare nr.106/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 429 din 20 iunie şi intră în vigoare de la 23 iunie a.c. Din modificările şi completările aduse legii, reţinem: - coordonatorul de ucenicie – în locul a ceea ce, în forma anterioară a legii, era maistrul de ucenicie – desemnat de angajator să se ocupe de formarea profesională a ucenicului; - înregistrarea contractului de ucenicie în registrul general de evidenţă a salariaţilor; - clauze specifice care se includ în contractul de ucenicie la locul de muncă; - dreptul persoanelor fizice autorizate şi al întreprinderilor familiale de a încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, inclusiv condiţiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă; - prelungirea perioadei minime ...

continuare →

Regimul agentului de muncă temporară

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern care priveşte condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Proiectul de act normativ este deschis pentru sugestii şi propuneri până la data de 18 iunie a.c., pe site-ul Internet al ministerului. ■ In ce priveşte situaţia actuală, Nota de fundamentare a propunerii arată că, în prezent, reglementarea muncii prin agent de muncă temporară îşi are sediul materiei în prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare, funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară Având în vedere că, prin ultimele modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Legea nr.40/2011) a fost revizuită în mod semnificativ instituţia agentului de muncă temporară, pentru o mai bună corelare sistematică a textelor este necesară de asemenea şi revizuirea prevederilor ...

continuare →

Jurisdicţia muncii

Semnalăm tematica privind jurisdicţia muncii potrivit Codului muncii, astfel cum a fost modificat şi completat în temeiul Legii nr.40/2011, în temeiul căreia a şi fost republicat în Monitorul oficial nr.345 din 18 mai a.c. ■ Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii. ● Pot fi părţi în conflictele de muncă: - salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; - angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; - sindicatele şi patronatele; - alte persoane juridice sau ...

continuare →
© 2014 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate.
  • PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.