23 Aprilie, 2017

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Sistemul comunitar în materie de TVA intră în vigoare la 1 iulie 2011

În data de 23 martie 2011 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. O prezentare a Ministerului Finanţelor Publice arată că acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr. 1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE. Obiectivul Regulamentului (UE) nr. 282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce privește persoanele impozabile, livrarea de bunuri și prestarea de servicii și locul ...

continuare →

Se modifică formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor

Un proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, supus dezbaterii publice pe 28 aprilie a.c., are ca obiect aprobarea unor formulare modificate de înregistrare fiscală a contribuabililor. În susţinerea proiectul de act normativ se face trimitere la reglementările de bază, astfel: ■ Potrivit art. 30 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice străine care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română au obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri. ■ Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, au fost aduse modificări şi Ordonanţei Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: - au fost abrogate ...

continuare →

Obligaţiile fiscale înscrise în vectorul fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul unui ordin al ministrului finanţelor publice privind categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal. Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul ANAF în data de 28 aprilie a.c., spre dezbatere publică. Conform prevederilor art.78 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul contribuabililor se înscriu şi categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, denumite vector fiscal. Categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Astfel, categoriile de obligaţii fiscale de declarare au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Prin acelaşi ordin a fost modificat şi formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie ...

continuare →

Reglementări contabile modificate

Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Legea contabilitaţii nr.82/1991 urmează să fie republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare. Modificările aprobate prin ordonanţa de urgenţă au fost determinate de: - angajamentele asumate de România de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, în vederea aplicării acestora de la începutul anului 2012. În acest context,  pe de o parte, au fost necesare modificări şi completări pentru armonizarea legii contabilităţii astfel încât să se asigure cadrul legal aplicării IFRS şi, pe de altă parte, se creează premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementări secundare incidente; - aplicarea de la 30 aprilie a.c., a noii legislaţii în materia serviciilor de plată, de către instituţiile emitente ...

continuare →

Modificări la regimul parteneriatului public privat

Reglementarea în materie, Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, a fost recent modificată în contextul notificărilor primite de Guvernul român din partea direcţiei de specialitate a Comisiei Europene în legătură cu anumite contradicţii între actul normativ românesc şi normele europene privind contractele publice. Modificările au fost introduse în regim de urgenţă, prin O.U.G. nr.39 publicată în Monitorul oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011. ● Tipuri de contracte. În noua redactare, legea stabileşte clar că parteneriatul public-privat se poate realiza prin contracte de bunuri şi servicii sau prin contracte de lucrări, în condiţiile în care anterior legea avea o formulare generală permiţând “diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului”. ● Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele: - echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii; - echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru ...

continuare →

Despre vectorul fiscal

Potrivit Codului de procedură fiscală, organul fiscal competent din subordinea ANAF organizează evidenţa plătitorilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cadrul registrului contribuabililor, care categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal. Categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale şi vor fi comunicate contribuabililor. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1786/2010, act normativ care redă, de asemenea, modelul  formularelor pentru: - notificarea privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,; - decizia privind înregistrarea, ...

continuare →

Precizări punctuale privind taxa pe valoarea adăugată şi accize

Prin ordine semnate de ministrul finanţelor publice au fost aprobate, recent, trei decizii ale Comisiei fiscale centrale, cu scopul de a se asigura o interpretare şi aplicare unitară a Codului fiscal, în materie de TVA şi accize, în anumite situaţii particulare. ■ Baza de impozitare a TVA pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării La acest capitol din Codul fiscal, art. 137 alin.1) lit.a) prevede că baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni. Prevederea de mai sus se referă la livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât: - trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile (unde baza de impozitare a TVA o constituie ...

continuare →