25 Iunie, 2017

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Consiliul Concurenţei – interesat de opinia consumatorilor privind piesele de schimb auto

Consiliul Concurenţei este interesat de opinia consumatorilor – beneficiari ai serviciilor de întreţinere/reparare automobile – cu privire la piaţa pieselor de schimb pentru automobile. în acest sens, autoritatea română de concurenţă va efectua, până la data de 15 august, un sondaj de opinie online. Acesta este disponibil pe site-ul institutiei la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro/?pag=202. Scopul acestei cercetări este acela de a cunoaşte problemele pe care consumatorii le întâmpină cu ocazia operaţiunilor de service (garanţii, consultarea cu privire la tipul de piesă de schimb care se montează pe automobilele proprii, relaţia cu asiguratorii ş.a.). „Sondajul online este o premieră pentru Consiliul Concurenţei. Opinia consumatorului final este importantă pentru noi pentru că ar putea ajuta la identificarea eventualelor disfuncţionalităţi ale pieţei. Dacă vom ajunge la concluzia că există probleme, vom interveni pentru remedierea celor de natură concurenţială şi vom sesiza instituţiile în măsură să acţioneze în ariile ce nu sunt de competenţa noastră”, ...

continuare →

Situaţiile financiare şi exerciţiul financiar

Prezentăm această temă ca urmare a modificărilor aduse, recent, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c., pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Ordonanţa de urgenţă produce efecte din 22 aprilie 2011. ● Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Prin modicarea adusă de OUG nr.37, exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic: a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare ...

continuare →

Control financiar preventiv şi audit – salarizarea în sistemul de învăţământ

Prin Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, a fost aprobată şi metodologia de calcul a drepturilor salariale. Din această lege, publicată în Monitorul oficial nr.323 din 10 mai a.c. (în vigoare de la 13 mai), semnalăm drepturile pentru categoriile menţionate în titlul materialului de faţă. ● Metodologia prevede, prin art.7 alin.(1) că, începând cu data intrării în vigoare a Legii, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit metodologiei de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 3 din metodologie, la care se face trimitere, reglementează modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege: A. ...

continuare →

16 mai – termen limită pentru depunerea de cereri de sprijin pentru fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor interesaţi că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă, pentru anul în curs, este 16 mai 2011. Pentru cererile depuse dupa această dată se aplică, la suma totală de plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. Dupa data de 10 iunie a.c., cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. Potrivit monitorizării APIA, până marţi, 10 mai 2011, au fost depuse 902.000 cereri, pentru o suprafaţă de aproximativ 6.000.000 hectare. Din totalul cererilor, aproximativ 884.500 (98,5%) au fost depuse utilizând aplicaţia electronică IPA Online, pentru 99% din suprafaţa solicitată la plata sprijinului financiar pe suprafaţă. În cadrul Campaniei SAPS 2010, APIA a plătit, până în prezent, în avans şi plăţi regulare în sumă de 922.799.639 euro (SAPS şi PNDC), pentru 1.034.563 fermieri, reprezentând 97% din numărul fermierilor care au depus cererea de sprijin. Sprijinul ...

continuare →

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Începând cu deconturile aferente lunii februarie 2010, soluţionarea solicitărilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată se realizează potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din 26 februarie 2010. În vederea îmbunătăţirii procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prin proiectul de act normativ se propune: ● Soluţionarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt încadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicită la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspecţiei ...

continuare →

Ministerul agriculturii propune modificarea reglementării privind privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MADR, propune pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ este, în viziunea autorilor, de natură să deblocheze organizarea alegerilor pentru camerele agricole zonale şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi naţional. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, răspunde cerinţelor de descentralizare, profesionalizare şi autonomie a activităţilor din agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Acest act normativ produce efecte în prezent, prin dispoziţii referitoare la termene calendaristice pentru organizarea unor structuri instituţionale, precum şi la desfăşurarea efectivă a proceselor de înfiinţare şi funcţionare a camerelor agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional. Cu toate acestea, în textul legii au fost identificate neconcordanţe în cuprinsul dispoziţiilor privitoare la organizarea alegerilor pentru camerele agricole ...

continuare →

Taxa pentru radio şi TV în cazul persoanelor juridice

O recentă soluţie pronunţată în instanţă a admis că numai persoanele juridice care deţin efectiv aparate de radio sau TV trebuie să plătească taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru serviciul public de televiziune. ● Curtea de Apel Cluj a rejudecat acţiunea în contencios administrativ formulată de o societate comercială în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenienta Societatea Română de Radiodifuziune, prin care reclamanta a solicitat anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune. Reclamanta a arătat în esenţă că prin actele normative contestate s-a stabilit că societăţile comerciale cu sediul în România au obligaţia de a plăti pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de ...

continuare →